Odpowiedzialność administratora portalu za opublikowane wpisy.

Podstawą ewentualne odpowiedzialność za publikowane treści przez administratora portalu są przepisy zawarte w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1209). Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Zgodnie zaś art. 15 ustawy podmiot, który świadczy usługi, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych.

Odpowiedzialność właściciela portalu może więc powstać w razie bezczynności polegającej na nieusunięciu bezprawnych wpisów, które naruszają dobra osobiste powoda, w sytuacji gdy on urzędową lub inną wiarygodną informację o bezprawności. W każdym przypadku należy więc dokonać oceny czy mamy do czynienia z bezprawnością. To, że wpisy te przedstawiają kogoś jako w negatywnym świetle nie oznacza, że mają one charakter bezprawny. Idąc bowiem tym tokiem rozumowania, należałoby uznać, że na forach internetowych mogą pojawiać się tylko wpisy pozytywne lub całkowicie obojętne. Taki pogląd jest jednak nieuprawniony, na co wskazuje również aktualne orzecznictwo Sądów. Można tu przytoczyć chociażby orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2018 r., I ACa 204/17, LEX nr 2522730.

Sąd w powyższym wyroku wskazał, że to swoboda wyrażania poglądów sprawia, że dana osoba może korzystać z wolności słowa, gdy nie przekracza jej granic. Tak było w niniejszej sprawie. Sporne wpisy na forum były krytyczne, ale nie zawierały one wypowiedzi szczególnie ostrych, czy napastliwych. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie IV CSK 270/12 (LEX nr 1311688) wyjaśnił zaś, że nikt nie może oczekiwać od innych wyłącznie afirmacji swojej osoby lub postępowania. Poza tym, specyfika wypowiadania się na forum internetowym powinna uwzględniać możliwość otwartej wymiany poglądów. Jednocześnie swoboda przestawnia opinii realizuje ważny interes publiczny.

Skoro więc wpisy nie były jaskrawo ostre, to tym samym nie przekroczono swobody wypowiedzi – zaznaczył sąd apelacyjny. Pozwany administrator portalu nie odpowiada więc za naruszenie dóbr osobistych powódki. Poza tym, pozwana nie byłaby w stanie weryfikować prawdziwość krytycznych ocen dotyczącej powódki. Taka kontrola byłaby faktycznie niemożliwa. Zatem, apelacja powódki zasługiwała na oddalenie.

---------------------------------