Zakres usług kanonicznych

W swej działalności kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym oraz reprezentacją przed Sądem Biskupim, stronie powodowej jak również pozwanej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych, w tym w szczególności:

  • Konsultacja przed rozpoczęciem procesu

Stwierdzenie nieważności małżeństwa musi być zasadne, co oznacza że muszą być przesłanki (źródła nieważności małżeństwa) do wszczęcia procesu. Przestanki nieważności następnie należy udowodnić zbierając odpowiedni materiał dowodowy

  • Przygotowanie pism procesowych

 

  • Reprezentacja przed Sądem Biskupim w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

 

Spis usług kancelarii kanonicznej


    1      konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu

    2      sporządzenie skargi powodowej

    3      konsultacja sprawy po otrzymaniu przez pozwanego skargi powodowej lub informacji po jej otrzymaniu

    4      przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową

    5      przygotowanie skargi wzajemnej

    6      rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowej (w przypadku jej odrzucenia)

    7      pomoc w doborze materiału dowodowego

    8      redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości

    9      przygotowanie propozycji pytańdla stron i świadków

    10    stawiennictwo na publikacji akt

    11    przedłożenie nowych dowodów po publikacji, krytyczne uwagi do opnie biegłego psychologa

    12    przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt

    13    przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła (pismo końcowe przed wydaniem wyroku)

    14    apelacja do II instancji

    15    prośba o wyznaczenie III instancji w Polsce

    16    zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis)

    17    prośba o dyspensę od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego

 

---------------------------------