Czym jest? E-Sąd w Lublinie. Elektroniczny Sąd w polskim prawie.

Czym jest E-Sąd w Lublinie?

E-sąd kojarzy się z tworem „naszych czasów”, jest to Sąd elektroniczny, którego rolą jest wydanie nakazów zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, czyli tzw. „epu”.

Do polskiego systemu prawnego, zmiana ta wprowadzona została wraz z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i jest regulowana przepisami rozdziału I działu VIII k.p.c

Mimo, że e-Sąd stanowi VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, swoją właściwością obejmuje cały kraj. Oznacza to, że windykację długu w e-Sądzie może zacząć każdy wierzyciel, bez względu na swoje miejsce zamieszkania bądź siedzibę, pod warunkiem, że jego dłużnik ma miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń na terenie Polski.

Sprawy prowadzone są w systemie teleinformatycznym, w którym powód składa pozew na elektronicznym formularzu dostępnym do pobrania w systemie e-sądu. W treści pozwu podaje podstawy swojego roszczenia, sporządza uzasadnienie swojego stanowiska. W wyniku rozpatrzenia ww. pozwu przez Sąd, może dojść do wydania orzeczenia – nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który po uprawomocnieniu staje się kluczem do drzwi egzekucji komorniczej.

Główną zaletą skorzystania z e-sądu są obniżone opłaty Sądowe, które czynią ten sposób procesowania przede wszystkim dużo tańszym, a na pewno i wygodniejszym. Według art. 19 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosi ona ¼ opłaty wpłacanej w zwykłym postępowaniu – jest to więc 1,25% wartości przedmiotu sporu, czyli wartości dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego.

Ze względu na zdalny charakter e-procesu strony nie muszą także ponosić kosztów dojazdu do sądu. Nakazy zapłaty wydawane są ponadto bardzo szybko i jeśli pozwany nie wniesie sprzeciwu, równie szybko się uprawomacniają – w terminie 14 dni. Od tego momentu drzwi komornika stoją już właściwie otworem. Warto również wspomnieć, że, nakazy zapłaty w e-sądzie wydają referendarze sądowi, nie będący sędziami zawodowymi.

Dzięki EPU możliwe stało się dochodzenie roszczeń bez konieczności nadawania listu na poczcie, drukowania dokumentów, osobistego stawiennictwa w Sądzie i ponoszenia często wysokich kosztów Sądowych. Jednak sprawy, które mogą być przedmiotem rozpoznania przed e-sądem, są sprecyzowane jasno – muszą to być kwoty wyrażone w pieniądzu, których 1,25% wartości wynosi przynajmniej 30 złotych. Ponadto kwota roszczenia może być dochodzona, jeśli stała się wymagalna w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Praktyka pokazuje, że z tej formy procesowania korzystają najczęściej banki, instytucje parabankowe, firmy windykacyjne itd.,gdyż w ich przypadku ilość składanych rocznie pozwów sięga w poszczególnych wypadkach nawet kiludziesięciu tysięcy.

Po otrzymaniu korespondencji z nakazem zapłaty z e-sądu należy ustalić, czy faktycznie dług, który jest od Państwa egzekwowany istnieje? Jeśli tak, to czy jego wysokość została przez wierzyciela ustalona w sposób prawidłowy?

Dla pozwanych elektroniczne postępowanie upominawcze pozostaje niekorzystne również dlatego, że kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje możliwości odpowiedzi na pozew. Pozwany nie może zatem udowodnić, że dług spłacił, czy nigdy nie go nie zaciągał. Także kwestia doręczeń samego Nakazu nie jest dla niego komfortowa – często zdarza się, że adresy podawane w pozwach przez powodów są niepoprawne  lub zwyczajnie nieaktualne. Od odebrania pism procesowych – w tym samego nakazu zapłaty – zależy zaś możliwość wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy Nakaz zostanie przesłany pod adres pod którym od dawna nie mieszkamy lub nigdy nie mieszkaliśmy, Nakaz Zapłaty uważa się za doręczony, a obalenie tegoż domniemania możliwe jest jedynie poprzez uruchomienie niełatwej dla przeciętnego konsumenta procedury Sądowej.

Należy pamiętać, że postępowania prowadzonego przez e-sąd jest urposzczone do minimu, a powód podaje jedynie okoliczności „powstania zadłużenia”, zaś na udowodnienie twierdzeń nie załącza żadnych dowodów. Specyfika procesu elektronicznego polega więc na tym, że e-sąd wydaje nakaz zapłaty nie weryfikując  w żaden sposób prawdziwości twierdzeń oraz oświadczeń powoda.

Okazuje się, że jedynie ok. 3% nakazów zapłaty wydawanych przez e-sąd jest zaskarżanych. Dlatego tak ważne jest aby wszelkie pisma doręczane nam przesyłką poleconą po prostu odbierać, inaczej pozbawiamy się prawa do obrony, a Nakaz Zapłaty stanie się wykonalny, mimo tego że powód nie przedłożył w Sądzie żadnych dowodów.

Należy mieć również na uwadze, że pisma wysyłane przez e-sąd nie podpisów sędziów, ani pieczęci sądu. Dlatego tak łatwo pomylić owy nakaz ze zwykłym wezwaniem do zapłaty przesyłanym przez wierzyciela.

Jeśli Komornik prowadzi egzekucję na podstawie Nakazu Zapłaty, który nigdy nie został Państwu doręczony, jeśli Sąd przesłał Państwu Nakaz niewymagalnego w Państwa ocenie długu, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w sprawach o zapłatę, windykacyjnych oraz egzekucyjnych to gwarancja ochrony Państwa interesów.

 

* Niezaskarżenie nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd w ustawowym terminie 14 dni od dnia podjęcia przesyłki spowoduje, że Nakaz zapłaty ulegnie uprawomocniu, a po nadaniu mu klauzuli wykonalności będzie tytułem do do wszczęcia egzekucji komorniczej (zajęcia wypłaty, renty, mieszkania)

Czym jest E-Sąd w Lublinie? Elektroniczny Sąd w Polsce.

Czym jest E-Sąd w Lublinie?

E-sąd kojarzy się z tworem „naszych czasów”, jest to Sąd elektroniczny, którego rolą jest wydanie nakazów zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, czyli tzw. „epu”. 

Do polskiego systemu prawnego, zmiana ta wprowadzona została wraz z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i jest regulowana przepisami rozdziału I działu VIII k.p.c

Mimo, że e-Sąd stanowi VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, swoją właściwością obejmuje cały kraj. Oznacza to, że windykację długu w e-Sądzie może zacząć każdy wierzyciel, bez względu na swoje miejsce zamieszkania bądź siedzibę, pod warunkiem, że jego dłużnik ma miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń na terenie Polski.

Sprawy prowadzone są w systemie teleinformatycznym, w którym powód składa pozew na elektronicznym formularzu dostępnym do pobrania w systemie e-sądu. W treści pozwu podaje podstawy swojego roszczenia, sporządza uzasadnienie swojego stanowiska. W wyniku rozpatrzenia ww. pozwu przez Sąd, może dojść do wydania orzeczenia – nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który po uprawomocnieniu staje się kluczem do drzwi egzekucji komorniczej. 

Główną zaletą skorzystania z e-sądu są obniżone opłaty Sądowe, które czynią ten sposób procesowania przede wszystkim dużo tańszym, a na pewno i wygodniejszym. Według art. 19 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosi ona ¼ opłaty wpłacanej w zwykłym postępowaniu – jest to więc 1,25% wartości przedmiotu sporu, czyli wartości dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego. 

Ze względu na zdalny charakter e-procesu strony nie muszą także ponosić kosztów dojazdu do sądu. Nakazy zapłaty wydawane są ponadto bardzo szybko i jeśli pozwany nie wniesie sprzeciwu, równie szybko się uprawomacniają – w terminie 14 dni. Od tego momentu drzwi komornika stoją już właściwie otworem. Warto również wspomnieć, że, nakazy zapłaty w e-sądzie wydają referendarze sądowi, nie będący sędziami zawodowymi.

Dzięki EPU możliwe stało się dochodzenie roszczeń bez konieczności nadawania listu na poczcie, drukowania dokumentów, osobistego stawiennictwa w Sądzie i ponoszenia często wysokich kosztów Sądowych. Jednak sprawy, które mogą być przedmiotem rozpoznania przed e-sądem, są sprecyzowane jasno – muszą to być kwoty wyrażone w pieniądzu, których 1,25% wartości wynosi przynajmniej 30 złotych. Ponadto kwota roszczenia może być dochodzona, jeśli stała się wymagalna w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu.

Praktyka pokazuje, że z tej formy procesowania korzystają najczęściej banki, instytucje parabankowe, firmy windykacyjne itd.,gdyż w ich przypadku ilość składanych rocznie pozwów sięga w poszczególnych wypadkach nawet kiludziesięciu tysięcy.

Po otrzymaniu korespondencji z nakazem zapłaty z e-sądu należy ustalić, czy faktycznie dług, który jest od Państwa egzekwowany istnieje? Jeśli tak, to czy jego wysokość została przez wierzyciela ustalona w sposób prawidłowy?

Dla pozwanych elektroniczne postępowanie upominawcze pozostaje niekorzystne również dlatego, że kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje możliwości odpowiedzi na pozew. Pozwany nie może zatem udowodnić, że dług spłacił, czy nigdy nie go nie zaciągał. Także kwestia doręczeń samego Nakazu nie jest dla niego komfortowa – często zdarza się, że adresy podawane w pozwach przez powodów są niepoprawne  lub zwyczajnie nieaktualne. Od odebrania pism procesowych – w tym samego nakazu zapłaty – zależy zaś możliwość wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy Nakaz zostanie przesłany pod adres pod którym od dawna nie mieszkamy lub nigdy nie mieszkaliśmy, Nakaz Zapłaty uważa się za doręczony, a obalenie tegoż domniemania możliwe jest jedynie poprzez uruchomienie niełatwej dla przeciętnego konsumenta procedury Sądowej.

Należy pamiętać, że postępowania prowadzonego przez e-sąd jest urposzczone do minimu, a powód podaje jedynie okoliczności „powstania zadłużenia”, zaś na udowodnienie twierdzeń nie załącza żadnych dowodów. Specyfika procesu elektronicznego polega więc na tym, że e-sąd wydaje nakaz zapłaty nie weryfikując  w żaden sposób prawdziwości twierdzeń oraz oświadczeń powoda.

Okazuje się, że jedynie ok. 3% nakazów zapłaty wydawanych przez e-sąd jest zaskarżanych. Dlatego tak ważne jest aby wszelkie pisma doręczane nam przesyłką poleconą po prostu odbierać, inaczej pozbawiamy się prawa do obrony, a Nakaz Zapłaty stanie się wykonalny, mimo tego że powód nie przedłożył w Sądzie żadnych dowodów.

Należy mieć również na uwadze, że pisma wysyłane przez e-sąd nie podpisów sędziów, ani pieczęci sądu. Dlatego tak łatwo pomylić owy nakaz ze zwykłym wezwaniem do zapłaty przesyłanym przez wierzyciela.

Jeśli Komornik prowadzi egzekucję na podstawie Nakazu Zapłaty, który nigdy nie został Państwu doręczony, jeśli Sąd przesłał Państwu Nakaz niewymagalnego w Państwa ocenie długu, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w sprawach o zapłatę, windykacyjnych oraz egzekucyjnych to gwarancja ochrony Państwa interesów. 

 

* Niezaskarżenie nakazu zapłaty wydanego przez e-sąd w ustawowym terminie 14 dni od dnia podjęcia przesyłki spowoduje, że Nakaz zapłaty ulegnie uprawomocneiu, a po nadaniu mu klauzuli wykonalności będzie tytułem do do wszczęcia egzekucji komorniczej (zajęcia wypłaty, renty, mieszkania)