Oferta dla przedsiębiorców

Prawo gospodarcze, zapewniamy wszechstronną oraz sprawną obsługę prawną, w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, podmiotów gospodarczych – zarówno mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pomoc przy tworzeniu podmiotów gospodarczych oraz ich rejestracji;

Windykacja należności, zapewniamy monitoring oraz windykację wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym, prowadzenie negocjacji w zakresie odzyskania należności oraz zawierania ugód z dłużnikami, prowadzimy wywiad gospodarczy.

Prawo pracy zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji pracowniczej, przygotowaniem i opiniowanie regulaminów (np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz kodeksów korporacyjnych), sporządzanie i opiniowanie umów (np. umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych). W zakresie zbiorowych stosunków pracy doradzamy w sprawach układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Wspieramy naszych klientów w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz innych procesach inicjowanych przez reprezentację pracowniczą, w tym doradzamy w zakresie relacji ze związkami zawodowymi, prowadzenia sporów zbiorowych, konsultacji i informacji pracowniczej.

Prawo administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej we wszystkich sprawach należących do ich właściwości, w tym w szczególności doradztwo prawne, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia administracyjne, skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji, wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania), reprezentacja na każdym etapie sprawy – od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny, redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi.

Prawo upadłościowe i naprawcze, w szczególności sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości i wszelkiej dokumentacji z tym związanej, negocjacje z wierzycielami w celu ustalenia form i zasad spłaty zadłużenia, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, reprezentację klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe, reprezentację kadry zarządzającej upadłych spółek w procesach sądowych z wierzycielami, jak i wierzycieli uczestniczących w takich procesach, inicjowanie rozmów z wierzycielami celem przeprowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, prowadzenie postępowania naprawczego.

Prawo spółdzielcze, prowadzimy doradztwo oraz stałą obsługę spółdzielni mieszkaniowych. Opracowujemy dokumenty spółdzielcze, statuty, regulaminy, uczestniczymy w walnych zgromadzeniach członków. Doradzamy przy przekształceniach, podziałach oraz procesach sądowych.

---------------------------------